Čl. I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 • Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“) poskytovaný predávajúcim (definovaný nižšie), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho (definovaný nižšie) zo  zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia/reklamácie“).

 • Predávajúci“ je prevádzkovateľ e-shopu: www.interaktivnatrieda.sk:
  • Obchodné meno: Interaktívna trieda.sk s.r.o.
  • IČO: 50 601 971
  • Sídlo: Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, Slovenská republika
  • Zapísaný: Okresný súd Nitra, odd. Sro, vl.č.42058/N
  • DIČ: 2120391196
  • IČ DPH: SK2120391196
  • Kontaktná e-mailová adresa: info@interaktivnatrieda.sk
  • Tel. číslo: +421 949 529 158

 

 • „Kupujúci“ je spotrebiteľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o predaji tovaru uzavretej na diaľku podľa § 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Pokiaľ je kupujúci podnikateľom a výrobok kupuje na účely podnikateľskej činnosti, podmienky, rozsah, postup reklamácie a záručná doba podliehajú záručným podmienkam predávajúceho v súlade s ustanoveniami (§422 a nasl.) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej len „obchodný zákonník“).

Čl. II. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:
  • má vlastnosti, ktoré boli medzi predávajúcim a kupujúcim dojednané a tiež, ktoré predávajúci popisuje pri jednotlivých druhoch tovaru alebo ktoré mohol kupujúci očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,
  • je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, akosti, miere alebo hmotnosti
  • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov Slovenskej republiky vrátane záväzných technických noriem.

 

 • Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 • Ak tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä, ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúcim (t.j.dodanie nepoškodeného tovaru) alebo na vrátenie kúpnej ceny, a to podľa zvolenia kupujúceho.
 • Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru.
 • Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevrátiť peniaze za tovar na ktorý sa nevzťahuje záruka podľa predchádzajúceho bodu a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy/výmeny predávajúci môže uskutočniť iba v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu a tieto sú bezplatné.
 • Ak kupujúci zistí, že tovar má vadu, tento tovar by už nemal ďalej používať a pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný tovar spôsobené bežným používaním sa nepovažuje za vadu.
 • Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, trvá 24 mesiacov, s výnimkami ustanovenými v Občianskom zákonníku.

Čl. III. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 • Reklamácia sa uplatňuje zaslaním reklamačného protokolu poštou na sídlo Predávajúceho: Interaktívna trieda.sk s.r.o., Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, Slovenská republika alebo emailom na emailovú adresu: info@interaktivnatrieda.sk Pre reklamáciu prosím použite tento reklamačný protokol
 • Reklamovaný tovar je potrebné za účelom posúdenia vady a vybavenia reklamácie zaslať naspäť predávajúcemu. Kupujúci koná v tomto prípade tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a v prípade potreby označí zásielku príslušnými symbolmi (napríklad symbolom pre krehkú zásielku).
 • Ak je reklamácia oprávnená (tovar má vadu a je reklamovaný v záručnej dobe), kupujúci má právo, aby predávajúci uhradil aj nevyhnutné náklady spojené s reklamáciou, to znamená, že predávajúci uhradí poštovné.
 • V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u Predávajúceho, zaistí záručnú opravu Predávajúci. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru. O vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty (e-mailom) alebo doporučeným listom alebo SMS správou, zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a danú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia aj vybaví. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 • V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú sa zakúpený tovar nemôže riadne používať a túto vadu je možné odstrániť, kupujúci má právo na jeho bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Takúto vadu je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • U odstrániteľnej vady môže kupujúci tiež namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu vadného tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.
 • Namiesto odstránenia vady môže predávajúci vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak tým nespôsobí kupujúcemu závažné ťažkosti.
 • V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí. V tom prípade mu predávajúci vráti plnú úhradu za tovar aj so všetkými poplatkami vrátane poštovného. Tie isté práva má kupujúci tiež v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar kupujúci nemôže riadne užívať.U použitého tovaru alebo tovaru predávaného za nižšiu cenu má kupujúci pri vade tovaru nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla predávajúceho (uvedenej v záhlaví tohto poriadku), zodpovedná osoba predávajúceho tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (doklad o kúpe tovaru, obal). Rozhodujúci dátum pre plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je dátum prijatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci odporúča zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
 • Zodpovedná osoba predávajúceho v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na vybavenie reklamácie v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu alebo SMS alebo doporučeného listu.
 • Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky alebo e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu tovaru (opraveného resp. vymeneného a pod.) a reklamačného protokolu alebo bude tovar po vzájomnej dohode s kupujúcim spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

Čl. IV. ZÁRUKA

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov platí v súlade s § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri predaji tovaru na súkromnú potrebu. Záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 • Záručná doba neplynie v období, počas ktorého kupujúci nemá reklamovanú vec k dispozícii, teda neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď je kupujúci po skončení opravy resp. iného spôsobu ukončenia reklamačného konania povinný vec prevziať. Záručná doba sa teda predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci reklamačný doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry (doklad o kúpe tovaru) a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína plynúť záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Čl. V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 • Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 28.1.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, pričom zmeny reklamačného poriadku sú účinné dňom umiestnenia novej verzie reklamačného poriadku na stránke www.interaktivnatrieda.sk.
 • V prípade záujmu podať sťažnosť alebo podnety v súvislosti s ponúkaným tovarom či zlepšením chodu e-shopu, zasielajte ich prosím na e-mailovú adresu: info@interaktivnatrieda.sk