Realita a virtualita, vplyvy na zdravie

Ďalším problémovým miestom je tendencia prechodu z „reálneho sveta“ do „virtuálneho, imaginárneho“. Príkladom je odklon od fyzikálnych a chemických experimentov náhradou za sledovanie filmových záznamov tých istých experimentov. Virtuálnym riešením sa šetrí čas na prípravu reálneho experimentu, prináša nižšie náklady, vyššiu bezpečnosť (vylúčenie chemikálií). Toto je na jednej strane prezentované ako prínos interaktívnej techniky, na druhej strane je to považované za určité ochudobnenie výučby, zvlášť keď sa takto „náhradne“ prezentujú všetky experimenty z rôznych (všetkých) predmetov. Určitým riešením je „interaktívny experiment“ v podobe špecializovaného výučbového softvéru, trojrozmerná simulácia experimentu reagujúca na interaktívne podnety – napr. virtuálne prilievanie chemikálií s patričnou reakciou na objem a teplotu, mechanické a fyzikálne pokusy reagujúce na interaktívnu zmenu parametrov a pod. Takáto simulácia nie je len sledovanie filmového záznamu experimentu, ale jeho virtuálne uskutočnenie so všetkými výsledkami, či už kladnými, alebo zápornými.

Interaktívna tabuľa a zdravie

Interaktívne tabule predstavujú aj určité ohrozenie zdravia. Na tieto nebezpečenstvá poukázala napr. britská mediálna skupina BBC. Z informácií BBC vyplynulo, že výrobcovia projektorov riziká pred odberateľmi ich zariadení nijako netaja. Koncoví užívatelia – učitelia a žiaci – však o prípadných nebezpečenstvách zvyčajne nevedia, pretože ich na tieto skutočnosti ich nikto neupozornil. V dôsledku pohľadu od tabule smerom do triedy sa musí používateľ otočiť oproti projektoru, čim dôjde k oslneniu projektorom. Projektor, zvlášť model s väčším výkonom, má relatívne silné svetlo, ktoré za určitých okolností – napr. časté používanie, zobrazovanie prevažne jasnej bielej plochy, nevhodné umiestnenie projektora, nedostatok vedomostí o škodlivých účinkoch, detská zvedavosť a pod. môžu spôsobiť zdravotnú ujmu. V Británii boli zaznamenané u učiteľov a žiakov rôzne zdravotné komplikácie (napr. bolesť očí, omámenie, strata orientácie a pod.) spôsobené dlhším priamym kontaktom s intenzívnym svetlom vychádzajúcim z projektora.

Technickými negatívami sú aj:

 • vrhanie tieňa
 • kontrastné zobrazenie
 • prudké zmeny osvetlenia plochy pri striedaní pohľadu z tabule na triedu
 • akustický hluk chladenia projektora a počítača
 • nutnosť preostriť oko na malé detaily na tabuli
 • malé rozmery tabule
 • nízke rozlíšenie projektora
 • výškové nastavenia tabule – nutnosť „naťahovať sa“ pre nižších učiteľov a žiakov
 • horšie farebné podanie
 • nepresné ovládanie u lacnejších tabúľ
 • elektronický (elektromagnetický) smog
 • nutnosť stáť

Technologický pokrok však postupne posúva hranice, a je predpoklad, že menované detské choroby budú postupne odstránené. Keďže neexistuje ucelená ponuka interaktívnych tabúľ a ich príslušenstva, neexistuje ani možnosť objektívneho výberu tabule s ohľadom na vhodnosť technológie pre tú – ktorú školu z hľadiska jej použitia. V tomto smere je dôležité nepodľahnúť „tabuľovej lobby“, ktorá má tisíc argumentov pre tú svoju technológiu, ktorá je najnovšia, najbezpečnejšia, naj … , ale uvedomiť si, čo chceme na tabuli robiť, pre koho je určená a hlavne kto bude zabezpečovať jej efektívne a bezpečné využívanie.

interaktivnatrieda
Ďalším problémovým miestom je tendencia prechodu z „reálneho sveta“ do „virtuálneho, imaginárneho“. Príkladom je odklon od fyzikálnych a chemických experimentov náhradou za sledovanie filmových záznamov tých istých experimentov. Virtuálnym ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár