Príprava materiálov pre interaktívnu tabuľu, vzdelávanie pedagógov

Ako už bolo povedané interaktívna tabuľa nie je len premietacie plátno a náhrada klasickej tabule na písanie, ale interaktívny prvok. Samotné interaktívne používanie tabule má pri výučbe väčší efekt ako samostatné použitie obrazu projektora a počítača. Pripravené materiály možno používať opakovane, čo z dlhodobého hľadiska šetrí čas na prípravu hodiny. Jednotlivým lekcie je možné zadefinovať štruktúru s vopred plánovaným pokrokom. Obrovskou výhodou je možnosť modifikácie flipchartu priamo na hodine a jeho opätovné uloženie pre ďalšie použitie. Dôležitým prvkom je aj spolupráca pedagógov, či už v škole, medzi školami, ale aj medzinárodná, celosvetová. Internet umožnil jednoduchú a veľmi rýchlu výmenu informácií, vytváranie diskusných fór, blogov a stránok, kde je umožnené si pripravené materiály medzi sebou vymieňať. To predstavuje na jednej strane významnú úsporu času, a na druhej strane prináša iný pohľad, inšpiráciu, príklad na zlepšenie a vylepšenie výučby. Množstvo knižníc, a zdrojov ku ktorým majú na webe prístup učitelia z rôznych škôl na celom svete neustále pribúda a ich obsah sa rýchlo rozširuje.

Plánovanie jednotlivých hodín síce zaberie viac času, ako príprava klasickej hodiny, ale postupne sa čas šetrí a modifikácia už raz vytvorených materiálov nie je tak časovo náročná. Dôležité je naučiť sa využiť rozsiahle databázy a knižnice, ako aj už pripravený interaktívny softvér tretích strán a tento postupne ich doplniť podľa vlastných potrieb.

Vzdelávanie pedagógov

Interaktívna technika všeobecne, spolu s výpočtovou technikou predstavuje aj určitú záťaž na pedagógov z hľadiska potreby ďalších vedomostí a zručností. Používanie interaktívnej tabule vo výučbe kladie na učiteľov vyššie, hlavne technické nároky na ovládanie počítača, samotnej tabule ako aj rôzneho elektronického príslušenstva a pripojenia do počítačovej siete. Tabuľa nie je a nikdy nebude zariadenie s jednoduchým používaním. Pred vlastným používaním je potrebné absolvovať školenie na samotné technické ovládanie, na interaktívny potenciál, ako aj na vývojový softvér generujúci výukové aplikácie vo forme flipchartov. Podobne každý ďalší, treťou stranou vytvorený softvér vyžaduje určitý čas na naštudovanie a pochopenie. Na „učenie sa“ učiteľa pred tabuľou poväčšine už nie je čas. Čas investovaný do naučenia sa využitia tabule sa vráti v podobe rýchlejšej, kvalitnejšej a podnetnejšej výučby na hodine.

Ako najproblematickejšie sa javí práve pochopenie rozdielu medzi premietaním projektorom a interaktívnou výučbou, a mnohí pedagógovia, bohužiaľ, používajú interaktívnu tabuľu iba ako drahé premietacie plátno.

interaktivnatrieda
Ako už bolo povedané interaktívna tabuľa nie je len premietacie plátno a náhrada klasickej tabule na písanie, ale interaktívny prvok. Samotné interaktívne používanie tabule má pri výučbe väčší efekt ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár