Prínosy, výhody a nevýhody interaktívnych tabúľ

Výsledky množstva projektov a výskumov realizovaných predovšetkým vo Veľkej Británii a Spojených štátoch, kde ako prví začali používať interaktívne tabule, poukazujú na nesporný prínos tejto technológie.

Interaktívna tabuľa predstavuje vynikajúci vizuálny prostriedok, ktorý pomáha učiteľom živým a pútavým spôsobom prezentovať nové myšlienky. Umožňuje predkladať informácie s použitím viacerých zdrojov, ktoré sú prepojené vzájomnými odkazmi. Zdroje sú pripravené vopred a sú okamžite (a aj neskôr) k dispozícii, čo šetrí čas a udržuje plynulosť. Umožňuje začleniť celý rad médií uľahčujúcich riešenia audio a video úloh. To má osobitný význam pre výučbu jazykov, kde je zvlášť výhodné, aby žiaci mohli ukážky simultánne vidieť a počuť .. Tabuľa tiež umožňuje študentom vstupovať do priameho kontaktu s novým učivom. Vďaka vizuálnej povahe prezentácií a možnosti aktívne sa zapojiť do výučby študenti mnohokrát pochopia danú problematiku rýchlejšie.

Prínos pre učiteľa a žiaka

Učiteľom poskytuje interaktívna tabuľa nástroj pre vytvorenie modelov abstraktných myšlienok a teórií, nástroj pre vizualizáciu abstraktného, pre znázornenie dynamiky. Učitelia môžu okrem svojho zápisu na tabuľu meniť a presúvať objekty, vytvárať väzby a vzťahy. Pritom môžu študentom slovne objasňovať svoje kroky. Jednoduchým a prirodzeným spôsobom možno podškrtávať, zvýrazňovať, popisovať, prepájať objekty, používať rôzne farby a hrúbky písma. Prekladať objekty na seba a cez seba, na okraj písať rýchle ručné poznámky. Jednoducho zapojiť žiaka, ktorý môže do objektu (napríklad do dejinnej mapy) kresliť, naznačovať, prepájať, znázorňovať… a tým žiakov vnoriť do diania jednoduchým a zaujímavým spôsobom. Žiaci sa môžu postupne zapájať a pridávať na tabuľu vlastné nápady. Učiteľ má vo vzťahu k žiakom viac príležitostí ku konfrontácii a k diskusii.

Väčšina interaktívnych tabúľ uľahčuje prácu tým, že emuluje učebné pomôcky. Okrem už klasickej možnosti presúvať objekty je možné napr. skrývať časti textu, vytvárať linky v rámci dokumentu, vkladať obrázky, fotografie, videá a zvuky. Učiteľ má k dispozícii mapy svete v rôznych vyhotoveniach – geografické, politické, slepé… Matematické pomôcky – pravítka, kružidlá, trojuholníky, s možnosťou ich virtuálneho používania a merania objektov. Možnosť rozbaľovania a zbaľovania poznámok na ploche, zvýrazňovania a kreslenia rôznymi farbami…, vystrihovanie, otáčanie, zmenu veľkosti, delenie a spájanie obrázkov a textov… a pod. Možnosti softvéru tabúľ sú veľmi rôznorodé a odlišné podľa typu. obvykle ale každá umožňuje vytváranie a ukladanie vlastných zošitov, ako aj preberanie cudzích knižníc pre daný typ tabule. Vznikajú komunity používateľov, ktoré si navzájom vymieňajú už vytvorené projekty, pričom je možné ich dopĺňanie a modifikácia. Zároveň výrobca zbiera už vytvorené projekty, zjednocuje ich, dopĺňa a ďalej poskytuje komunite používateľov. V ponuke firiem už existujú aj sady i-učebníc, ktoré umožňujú univerzálne interaktívne ovládanie na rôznych typoch tabúľ.

Plné využívanie možností interaktívnej tabule podporuje efektívnu prácu, prehlbuje porozumenie žiakov preberanej problematike. Tabuľa predstavuje pracovné centrum učebne, stred záujmu a stimul pre riadenú diskusiu, poskytuje podnety pre skupinovú prácu. Interaktívna tabuľa umožňuje kreatívnejšie využitie materiálov. Témy a lekcie možno štrukturovať, vo forme pracovného zošita, pripraviť si ich vopred, doplniť odkazmi na ďalšie zdroje. Skúseností z už odučených hodín – keďže si ich je možné odložiť – sú užitočným prostriedkom pre plánovanie ďalšej výučby, už vytvorený materiál možno upravovať, modifikovať a ďalej rozvíjať podľa vlastných potrieb. Vopred pripravené texty, diagramy, tabuľky, obrázky…, môžu dodať hodine svižné tempo, pretože sa neplytvá časom na písanie na tabuľu alebo presunmi medzi klávesnicou a obrazovkou. Pracovné zošity (flipcharty) alebo jednotlivé stránky je možné uložiť ako ikonky na pracovnej plochy tabule, kam sa k nim učiteľ i žiak môže podľa potreby počas hodiny kedykoľvek vrátiť – napríklad pripomenutie osnovy témy zo začiatku hodiny. Tieto stratégie môžu priniesť žiakom väčší pocit zapojenia do výučby.

Keďže študenti sú v škole pod záťažou celý deň, potrebujú pre udržanie svojej pozornosti stále nové stimuly. Čím je používanie výučbových materiálov pestrejšie a dynamickejšie, tým lepšia radosť s výučby, lepšie udržanie pozornosti, lepšia angažovanosť žiakov. S tým celkom prirodzene súvisí zvýšenie motivácie a záujmu študentov. Študenti nestrácajú záujem o učivo a dokážu udržať pozornosť a venovať sa problému dlhšiu dobu. Zlepšuje sa správanie, komunikácia, ochota zapojiť sa. Pre vkladanie textu do premietaného materiálu nie je nutné používať klávesnicu, čo uľahčuje prístupnosť. Tabuľa, ako zjednocujúci prvok umožňuje zapojiť sa a spolupracovať medzi sebou navzájom. V podstate môžu pri tabuli sami riadiť hodinu a spoločne s triedou riešiť otázky a problémy zadané učiteľom. Do stredu záujmu teda nie je kladený učiteľ, ale študent – dochádza ku významnému posunu od vyučovania k učeniu.

Interaktívna tabuľa funguje ako zjednocujúci element celej triedy alebo výukovej skupiny a umožňuje vysokú mieru zapojenia samotných študentov do práce s ňou. Tabuľa ponúka učiteľovi možnosť pripraviť si výučbu vopred doma a vzhľadom na jej digitálny charakter, šírku využitia, jednoduchú editáciu a modifikáciu umožňuje prípravu učiteľa výrazne zefektívniť. Elektronické výstupy z rôznych digitálnych zdrojov, výukové snímky, ktoré na tabuli vzniknú či už prípravou, alebo priamo na hodine, môžu byť ďalej v počítači spracované, uložené alebo rozoslané, prípadne priamo poskytnuté žiakom pomocou internetovej stránky. Výhod interaktívnych tabúľ je veľmi veľa, a keďže sa jedná o otvorený nástroj je len na učiteľovi, koľko z nich dokáže využiť a poskytnúť vo forme výučby žiakom. Interaktívna tabuľa spolu s počítačom vystupuje vo vzdelávaní ako technologický prostriedok, výukové zariadenie, ktoré nenahrádza samotnú výučbu, ale pôsobí ako katalyzátor umocňujúc dobré, aj zlé aspekty výučby.

interaktivnatrieda
Výsledky množstva projektov a výskumov realizovaných predovšetkým vo Veľkej Británii a Spojených štátoch, kde ako prví začali používať interaktívne tabule, poukazujú na nesporný prínos tejto technológie. Interaktívna tabuľa predstavuje vynikajúci ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár