PREAMBULA

Prevádzkovateľ e-shopu www.interaktivnatrieda.sk Interaktívna trieda.sk s.r.o. je odhodlaný byť spoľahlivým a dôveryhodným zmluvným partnerom pre všetkých svojich vážených zákazníkov. Všetky kroky vo vzťahu k spotrebiteľom sa snažíme realizovať transparentne v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane poskytnutia aktuálnych a relevantných informácií o zhromažďovaní a používaní osobných údajov našim zákazníkom.

Pravidlá ochrany nám poskytnutých osobných údajov zákazníkov odporúčame prečítať v nižšie uvedenom Vyhlásení o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“), v ktorom Vás informujeme o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, na aký účel a aké práva máte v súvislosti s týmito údajmi.

Čl. I ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

 • Pre účely týchto Vyhlásení sa rozumie:
  • Prevádzkovateľom Interaktívna trieda.sk s.r.o., IČO: 50 601 971, sídlo: Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, Slovenská republika zapísaný na okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.42058/N,
  • Dotknutou osobou fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby a poskytuje Prevádzkovateľovi Osobné údaje,
  • Osobnými údajmi meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.
 • Prevádzkovateľ e-shopu interaktivnatrieda.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Dotknutej osoby (ak je táto definovaná nižšie) súvisiacich so spracovaním jej Osobných údajov.
 • Spracovanie Osobných údajov Prevádzkovateľ vykonáva v súlade s nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016,
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod interaktivnatrieda.sk (e-shop) za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi prostredníctvom tohto e-shopu.
 • E-shop nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia 16 rokov môže e-shop Prevádzkovateľa používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať na info@interaktivnatrieda.sk .

II. ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ v súvislosti s predajom ponúkaného tovaru a služieb spracováva Osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou tovarov a/alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzatvorení zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou a za účelom uvedeným v čl. IV tohto Vyhlásenia.
 • Prevádzkovateľ zhromažďuje:
  • kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne prihlasovacie údaje,
  • informácie o nákupe výrobkov alebo služieb Dotknutou osobou – napríklad registračné údaje výrobku, informácie o záruke a stav prihlásenia k službám,
  • údaje zhromažďované pri návšteve Dotknutej osoby webovej stránky Prevádzkovateľa – napríklad údaje zhromažďované prostredníctvom cookies a iné automaticky zhromažďované údaje, ktoré slúžia na to, aby Dotknutá osoba mohla lepšie využívať web stránku, alebo údaje, ktoré poskytne Prevádzkovateľovi, keď navštívi webstránku e-shopu (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára a pod.)

Čl. III ZDROJ ZHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Osobné údaje Prevádzkovateľ získava:
  • od Dotknutej osoby alebo od jej zástupcu pri nákupe výrobku, návšteve web stránky Prevádzkovateľa, aktivácii účtu Dotknutej osoby, objednaní služby, prípadne z účasti na kampaniach Prevádzkovateľa, hodnotení tovaru,
  • od obchodníkov, externých poskytovateľov služieb, dodávateľov a partnerov Prevádzkovateľa,
  • verejne dostupných zdrojov.
 • Dotknutá osoba sa môže rozhodnúť, že Prevádzkovateľovi niektoré typy Osobných údajov neposkytne. Ak sa takto Dotknutá osoba rozhodne, môže sa stať, že nebude môcť uzavrieť kúpnu zmluvu, keďže na platné uzavretie kúpnej zmluvy osobitné právne predpisy, napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyžadujú označenie zmluvných strán v nevyhnutnom rozsahu. Ak však nebude uvedené inak, rozhodnutie Dotknutej osoby o tom, že Prevádzkovateľovi informácie neposkytne, pre Dotknutú osobu nebude mať právne dôsledky.

Čl. IV ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, resp. iného záväzku a poskytovanie služieb:
   • osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, a to za účelom riadneho uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
   • marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
 • dodržanie právneho záväzku (najmä daňového, účtovného, a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.);
  • daňový doklad bude uchovávaný 5 rokov od ukončenia zmluvy: za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje spracované a uchovávané pod dobu 5 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou;
  • plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní, súdu a pod.: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

 

 • Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
  • účinná procesná obrana v prípade súdneho alebo iného sporu. Doba spracovania sa v tomto prípade stanovuje na dobu 4 rokov od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
  • zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a ods. 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Dotknutej osoby. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku zákazníka na našom e-shope.

 

 • Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa;
  • plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb; zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania Osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
  • individuálna ponuka; zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
  • cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Dotknutá osoba vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

 

 • Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď http://www.youronlinechoices.com/cz/ alebo aboutcookies.org
 • Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

Čl. V OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

 • Pokiaľ Dotknutá osoba neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 • Po uplynutí lehôt uvedených v článku IV. Vyhlásenia Prevádzkovateľ Osobné údaje Dotknutej osoby vymaže alebo anonymizuje.
 • Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 • Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov Dotknutej osoby.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osobe tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru (jedná sa o dopravné spoločnosti, prípadne o podnikajúce fyzické osoby), zasielanie obchodných oznámení (jedná sa o subjektmi zaisťujúce tvorbu obchodných oznámení a ich rozosielanie, tvorbu marketingových kampaní a pod.), hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory (jedná sa o spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľovi dodávajú systém, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky svojich zákazníkov), vybavovanie reklamácií (jedná sa o spoločnosti poskytujúce služby autorizovaného servisu, prípadne o podnikajúce fyzické osoby a pod.), registrácia nového zákazníka.
 • Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 • Prevádzkovateľ vykonáva zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu Osobných údajov, vrátane požiadavky, aby zodpovedajúce opatrenia na ochranu Osobných údajov vykonávali aj Prevádzkovateľom zazmluvnení poskytovatelia služieb, obchodní partneri alebo odborní poradcovia.

Čl. VI PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Každá Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou jej Osobných údajov nasledovné práva:
  • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
  • na opravu poskytnutých Osobných údajov;
  • na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
  • na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
  • právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
  • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov.
 • Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku Vyhlásenia uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese info@interaktivnatrieda.sk alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-shopu.
 • Práva podľa písm. c) a d) ods. 6.1 tohto článku Vyhlásenia nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. IV ods. 4.1 písm. a), b) a c) s výnimkou čl. IV ods. 4.1 písm. c) bodu ii Vyhlásenia, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 6.1. tohto článku Vyhlásenia.
 • V prípade, že by sa Dotknutá osoba domnievala, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jej Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  • požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@interaktivnatrieda.sk
  • namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@interaktivnatrieda.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne (viď bod 6.5) rozhodne a informuje Dotknutú osobu. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Dotknutej osoby obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 • Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku VI., ods. 6.1 písm. a) a f) tohto Vyhlásenia je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla Prevádzkovateľa. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 • Pokiaľ Dotknutá osoba uplatní niektoré z práv z článku VI ods. 6.1 Vyhlásenia, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Dotknutej osoby. Žiadosť o prístup k Osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku VI., ods. 6.1 prijatá.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

Čl. VII ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 • Prevádzkovateľ na svojom e-shope interaktivnatrieda.sk a pri e-mailovej komunikácii používa súbory cookie, ktoré pomáhajú doručovať zákazníkom tovary i služby. Nižšie uvedené zásady opisujú kategórie súborov cookie, ktoré Prevádzkovateľ používa, k čomu sú súbory používané a ako je možné upraviť ich nastavenia.
 • Súbory cookie sú malé sady informácií, ktoré internetový prehliadač ukladá na pevný disk počítača Dotknutej osoby. Pri každej návšteve e-shopu Prevádzkovateľa odošle internetový prehliadač tieto súbory cookie späť na náš server a umožní Prevádzkovateľovi nastaviť správanie a funkcie podľa záujmov a preferencií Dotknutej osoby, prípadne zjednodušiť prihlásenie k službám Prevádzkovateľa.
 • Súbory cookie, ktoré Prevádzkovateľ používa, umožňujú identifikovať vracajúcich sa zákazníkov a ich údaje, a tak zákazníci nemusia zadávať rovnaké informácie viackrát za sebou. Tiež pomáhajú pochopiť pohyb návštevníkov v e-shope Prevádzkovateľa, takže môže ďalej zlepšovať jeho užívateľskú prívetivosť a rozvíjať poskytované služby.
 • Základné súbory cookie slúžia na základnú podporu doručovania tovarov a služieb, ktoré sú vyžiadané prostredníctvom e-shopu Prevádzkovateľa. Bez týchto súborov cookie nemožno požadované produkty a služby poskytnúť. Tieto súbory cookie môže zákazník použiť napríklad na nasledujúce účely:
  • Fungovanie a ukladanie položiek umiestnených do košíka v e-shope interaktivnatrieda.sk
  • Prístup k zabezpečeným oblastiam e-shopu Prevádzkovateľa bez nutnosti neustále sa prihlasovať k službe
  • Uloženie v minulosti už vykonaných akcií (napríklad vyplnenie on-line formulára) pri prechode späť na stránku v rámci rovnakej relácie
 • Súbory cookie pre zacielenie a reklamy slúžia v e-shope Prevádzkovateľa na doručenie reklamy, ktorá maximálne zodpovedá zákazníkom a ich záľubám a preferenciám. Tieto súbory cookie môžu zhromažďovať detailné informácie o zvyklostiach prehliadania na webe Prevádzkovateľa, ako sú napríklad tovary a služby, na ktoré zákazník, návštevník webu, pri svojej návšteve klikol. Súbory môžu tiež zistiť, či zákazník opätovne navštívil e-shop Prevádzkovateľa. Tieto súbory cookie môžu napríklad zhromažďovať informácie o produktoch a službách ponúkaných na e-shope Prevádzkovateľa interaktivnatrieda.sk, ktoré si zákazník, alebo návštevník prezrel, alebo pridal do svojho nákupného košíka.
 • Pomôžu tak zaistiť nasledujúce aktivity:
  • Prevádzkovateľ môže poskytovať webové reklamy na produkty a služby, ktoré si prezeral.
  • Prevádzkovateľ môže zákazníkom zasielať osobné e-maily a iné správy priameho marketingu.
  • Prevádzkovateľ dokáže obmedziť počet zobrazení reklamy a ďalej merať efektivitu marketingovej kampane.
  • Tieto súbory cookie sú uložené a môže k nim Prevádzkovateľ pristupovať.
 • Zákazník, alebo návštevník e-shopu môže prispôsobiť svoje súbory cookie vo vlastnom internetovom prehliadači. Väčšina prehliadačov umožňuje vymazať súbory cookie z počítača, blokovať ich príjem alebo dostávať upozornenie pred ich zápisom do pamäte.
 • Ak súbory cookie budú zablokované alebo vymazané, Prevádzkovateľ nebude schopný obnovovať zadané predvoľby alebo nastavenia návštevníkov e-shopu a jeho zákazníkov a Prevádzkovateľ bude schopný prispôsobiť rozhranie e-shopu interaktivnatrieda.sk ich preferenciám len vo veľmi obmedzenej miere.
 • Výmaz alebo zákaz súborov cookie môže byť zrealizovaný aj pomocou softvéru tretej strany. Vhodným nástrojom môže byť napríklad: youronlinechoices.com .
 • Presný postup zmeny nastavenia súborov cookie pre svoj internetový prehliadač môže Dotknutá osoba individuálne vykonať tu:

Čl. VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 • Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade porušenia jeho práv súvisiacich s ochranou Osobných údajov (https://dataprotection.gov.uk/uoou/sk ).
 • Tieto Vyhlásenia a zásady nadobúdajú účinnosť dňom 28.1.2019. Toto Vyhlásenie o ochrane Osobných údajov sa môže aktualizovať. Prípadné zmeny nadobúdajú účinnosť dátumom ich zverejnenia alebo iným spôsobom, ktorý ustanoví zákon.