PREVÁDZKOVATEĽ ESHOPU        

 • Obchodné meno: Interaktívna trieda.sk s.r.o.
 • IČO: 50 601 971
 • Sídlo: Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, Slovenská republika
 • Zapísaný: Okresný súd Nitra, odd. Sro, vl.č.42058/N
 • DIČ: 2120391196
 • IČ DPH: SK2120391196
 • Kontaktná e-mailová adresa: info@interaktivnatrieda.sk
 • Tel. číslo: +421 949 529 158

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) obchodnej spoločnosti Interaktívna trieda.sk s.r.o., IČO: 50 601 971, so sídlom Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, Slovenská republika, zapísanej v Obvodnom úrade Komárno, číslo živnostenského registra: 410-27655, ako prevádzkovateľa e-shopu www.interaktivnatrieda.sk (ďalej ako „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, prostredníctvom e-shopu predávajúceho (ďalej ako kupujúci alebo spotrebiteľ) na strane druhej.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • Informácie o tovare uvedené v katalógu e-shopu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov, oficiálnych stránok a môžu byť tiež osobitne poskytnuté výrobcom. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu e-shopu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu budú pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim uvedené hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.
 • Kúpnou zmluvou sa pre účely týchto VOP a v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla e-shopu (ďalej v týchto VOP ako kúpna zmluva).
 • Spotrebiteľ realizuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovom sídle e-shopu. Objednávkový formulár predstavuje elektronický formulár obsahujúci nevyhnutné informácie o:
  • objednávanom tovare; (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka e-shopu),
  • celkovú sumu k úhrade objednaného tovaru,
  • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dopravou tovaru (ďalej ako „objednávka“).
 • Kupujúci je pre úspešnú realizáciu objednávky povinný zadať údaje vygenerované systémom v rozsahu nevyhnutnom pre riadne uzavretie kúpnej zmluvy. Tieto údaje sú v objednávkovom formulári označené ako povinné „červenou hviezdičkou“. Za týmto účelom predávajúci vyplní:
  • Meno a priezvisko
  • Adresu trvalého pobytu, prípade aj adresu na doručenie
  • Telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje budú výslovne použité len pri komunikácii týkajúcej sa objednávky (kúpnej zmluvy). Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov spotrebiteľa. Náklady kupujúceho spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov sa nelíšia od základnej sadzby.
 • Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu automaticky vygenerovaným informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Informačný e-mail obsahuje odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 • Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o začatí spracovávania objednávky vo forme automaticky vygenerovanej e-mailovej správy. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Email o začatí spracovávania objednávky predávajúcim obsahuje informáci
  • o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
  • o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky,
  • o podmienkach a spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje expedovať zakúpený tovar,
  • o tom, že ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa § 3 odseku 1 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa § 3 odseku 1 písm. i) tohto zákona, spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť,
  • o predávajúcom: obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, IČO, číslo zápisu v príslušnom registri, daňové identifikačné údaje predávajúceho, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty; adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet.
 • Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa e-shopu. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, Reklamačným poriadkom predávajúceho a Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré  sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej uzavretej kúpnej zmluvy.
 • Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objednávke. Uzavretím kúpnej zmluvy podľa bodu 2.6 VOP vzniká zmluvným stranám záväzok splniť si svoju povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy a z týchto VOP.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo, keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

III. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, najneskôr do dvoch (2) hodín od prijatia objednávky podľa čl. II ods. 2.5 VOP (storno objednávky). Storno objednávky spotrebiteľ doručí predávajúcemu v lehote uvedenej v predošlej vete prostredníctvom elektronickej pošty e-shopu na info@interaktivnatrieda.sk .
 • Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi vyššie spomenuté informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v štandardnom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
  • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy (ďalej ako oznámenie o odstúpení od zmluvy) u predávajúceho v listinnej podobe jednoznačne formulovaným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslanej na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom zaslaným na adresu info@interaktivnatrieda.sk  , pričom môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, tvoriaci prílohu týchto VOP.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom e-shopu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy by malo obsahovať najmä tieto informácie: meno a priezvisko, adresu, číslo faktúry, poprípade číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 • Predávajúci je povinný spotrebiteľovi poskytnúť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uzavretím kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (príloha č. 1 VOP).
 • Spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu (ak bol k zakúpenému tovaru vystavený predávajúcim), návodu, zašle späť predávajúcemu (poštou, kuriérskou spoločnosťou) na adresu: Interaktívna trieda.sk s.r.o., Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, Slovenská republika. Kupujúcemu odporúčame odosielanú zásielku poistiť do výšky hodnoty tovaru. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.
 • Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
 • Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
 • Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj v prípade odstúpenia od doplnkovej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy vrátane doplnkovej zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby napríklad vo výške od 2,70 EUR do 11,90 EUR. Predpokladaný výpočet nákladov pri vrátení tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty si môžete pozrieť na:  http://cennik.posta.sk/ .
 • Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom a o ktoré spotrebiteľ prejavil záujem, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša predávajúci.
 • Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Spotrebiteľovi v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby uvedené v bode 3.18 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

IV. CENOVÉ PODMIENKY

 • E-shop prostredníctvom webovej domény www.interaktivnatrieda.sk obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty v čase doručenia objednávky.  Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom sídle e-shopu.
 • Ceny tovaru sú uvedené bez nákladov na dopravu.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke www.interaktivnatrieda.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke www.interaktivnatrieda.sk . Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru (platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).
 • V cene tovaru sú zahrnuté aj náklady spojené s balným.
 • Dokladom o predaji je vystavená faktúra, ktorá je prikladaná ku každej zásielke. Faktúra za objednaný tovar zároveň slúži ako dodací list a záručný list. Kupujúci si môže písomne, telefonicky alebo e-mailom vyžiadať od predávajúceho vystavenie a zaslanie písomnej verzie faktúry. V prípade, že na vystavení písomnej faktúry podľa predošlej vety nebude trvať, má sa za to, že kupujúci súhlasí s vystavením elektronickej faktúry podľa čl. V bod 5.9 VOP.

V. PLATOBNÉ A DODACIE PODMENKY

 • Kupujúci za tovar a náklady na doručenie zaplatí v mene euro (EUR) (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.
 • Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • na dobierku, kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne zamestnancovi kuriérskej služby alebo pošty)
  • bezhotovostným prevodom cez internet banking na účet predávajúceho vo Fio Banke IBAN: SK71 8330 0000 0024 0111 4796.
  • Cez službu Paypal. Kupujúci nemusí vlastniť PayPal účet, údaje svojej platobnej karty môže zadať aj bez registrácie.
  • Cez platobnú bránu, ktorej poskytovateľom je ComGate Payments, a.s.. Pomocou platobnej brány sa dajú uskutočňovať platby dvojakým spôsobom:
   • Platba kartou - je potrebné zadať Vaše kartové údaje
   • Platobnými tlačidlami rôznych bánk - ak máte účet v niektorej z bánk, ktorej tlačidlo uvidíte na vyúčtovacej stránke nášho e-shopu, môžete kliknutím na ne platbu realizovať aj priamo z Vašej banky bez použitia platobnej karty
   • Pokiaľ máte pripomienky k platobnej bráne, alebo si prajete reklamovať platbu, prosím, obráťte sa na poskytovateľa našej platobnej brány:
    • ComGate Payments, a.s.
     Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
     E-mail: platby-podpora@comgate.cz
     Tel: +420 228 224 267
 • Údaje potrebné k úhrade obdrží kupujúci aj prostredníctvom e-mailu. Ako variabilný symbol (ak je vzhľadom na vybraný spôsob platby potrebný) uvedie číslo objednávky, resp. faktúry.
 • Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 • Objednaný tovar predávajúci doručuje podľa zvoleného spôsobu doručenia. Kupujúci má právo si zvoliť spôsob odoslania:
  • Poštovou prepravou v zmysle podmienok poštového doručovateľa,
  • Kuriérskou službou Toptrans
  • Osobne predávajúcim, resp. ním splnomocnenej osoby v prípade, ak si tovar vyžaduje technickú a odbornú inštaláciu. V tomto prípade sa cena takéhoto doručenia vypočíta súčinom sadzby za kilometer cesty a súčtom vzdialenosti ku kupujúcemu a späť.
 • Pri doručení tovaru mimo územie Slovenskej republiky si predávajúci účtuje poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty alebo doručovacej spoločnosti (závisí od výberu spôsobu doručenia kupujúcim). O výške poštovného bude kupujúci informovaný e-mailom.
 • Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.
 • Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže vystaviť elektronickú faktúru v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH, vrátane nákladov na doručenie bude kupujúcemu zaslaný e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru. Na požiadanie kupujúceho mu bude daňový doklad doručený aj v papierovej forme najneskôr v deň doručenia tovaru.
 • Dodanie objednaného tovaru podľa dostupnosti tovaru je realizovaná v čo najkratšom čase. Predávajúci objednaný tovar odosiela spravidla do 24 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy. Lehota doručenia je spravidla 1-2 pracovné dni od odoslania tovaru. V prípade voľby spôsobu doručenia tovaru kuriérskou službou sa doručovanie vykonáva len v pracovné dni. V prípade dodania tovaru osobne predávajúcim sa čas dodania oznámi kupujúcemu e-mailom.
 • V prípade ak predávajúci nie je schopný zabezpečiť odoslanie tovaru v lehote podľa ods. 5.10, alebo ak je pri konkrétnom vybranom tovare iná dodacia doba, o dátume odoslania tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom.
 • Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci má právo v prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa predošlého bodu odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a zrušiť objednávku uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim stornovať objednávku.

VI. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov platí v súlade s § 620 ods. 1 občianskeho zákonníka pri predaji tovaru na súkromnú potrebu. Záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 • Záručná doba neplynie v období, počas ktorého kupujúci nemá reklamovanú vec k dispozícii, teda neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď je kupujúci po skončení opravy resp. iného spôsobu ukončenia reklamačného konania povinný vec prevziať. Záručná doba sa teda predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci reklamačný doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry (doklad o kúpe tovaru) a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína plynúť záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Predávajúci sa pri ochrane osobných údajov poskytnutých kupujúcim riadi všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj právnych predpisov Európskej únie. Podrobnosti o spracúvaní, uchovávaní a ochrane osobných údajov kupujúceho sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • Spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Spotrebiteľ môže svoju žiadosť adresovať písomne na sídlo predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na info@interaktivnatrieda.sk
 • Predávajúci odporúča na vyriešenie vzniknutej situácie postupovať najskôr podľa predošlého bodu. V prípade, ak kupujúci nedostane odpoveď v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania alebo ak obdrží zamietavú odpoveď od predávajúceho, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“). Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov spôsobom určeným podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá podala návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou a týka sa teda zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
 • Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Spotrebiteľ  môže tiež priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 • Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.
 • Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 • Okrem možnosti alternatívneho riešenia sporu má spotrebiteľ právo za účelom mimosúdneho riešenia sporu kontaktovať aj Slovenskú obchodnú inšpekciu na adrese https://www.soi.sk/ .

IX. ORGÁN DOZORU

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj so sídlom Staničná 9, P. O. BOC 49A, 950 50 Nitra

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 159
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Web: http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 1 Tieto VOP sú platné a účinné od 28.1.2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 • 2 Ak by ste chceli podať sťažnosť alebo podnety v súvislosti s ponúkaným tovarom či zlepšením chodu nášho e-shopu, zasielajte ich prosím na e-mailovú adresu: info@interaktivnatrieda.sk

PRÍLOHA Č.1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný protokol