Interaktívna tabuľa a jej prínos vo vzdelávaní

Vzdelávanie je neustále inovované využitím modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými. Na školách sa začínajú interaktívne tabule využívať čoraz častejšie a ich začlenenie do vzdelávania sa začína stávať normou. V prieskume využitia interaktívnej tabule na odbornej škole sme si ako hlavný cieľ zvolili zoznámenie sa s interaktívnymi systémami, ktoré sa využívajú v slovenských vzdelávacích inštitúciách, oboznámiť sa s hlavnými funkciami interaktívnej tabule a jej účinnom využití na odborných predmetoch. Taktiež sme sa snažili poukázať ako táto forma interaktívnej výučby môže napomôcť k motivácií žiakov.

Využitie interaktívnej tabule

Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaciu hodinu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. Interaktívne tabule umožňujú viesť vyučovanie aj s využitím počítača priamo od tabule a dopĺňať premietaný obraz poznámkami či ilustráciami a rovno do nich vpisovať pomocou interaktívneho pera a výberu nástroja z panelu nástrojov. Pracovať sa dá priamo na tabuli a rovno od nej súčasne ovládať počítač a v ňom jednotlivé aplikácie.

Interaktívna tabuľa kombinuje výhody klasickej tabule, dotykovej obrazovky a počítača v jednom. Po jednoduchom prepojení USB káblom tabuľa sníma pohyby interaktívneho pera, gumy alebo prsta a prenáša ich priamo do počítača. Jediným dotykom na povrchu tabule je možné ovládať počítačové aplikácie, spustiť pripravenú hodinu a potom vyzvať žiakov, aby doplnili chýbajúce výrazy, podčiarkli či zvýraznili určité javy atď. Skrátka je možné žiakov aktívne zapojiť do hodiny. Poznámky napísané na tabuľu sa neskôr dajú jednoducho uložiť do pamäte počítača a rozoslať študentom. Interaktívna tabuľa pracuje s úplne každou počítačovou aplikáciou.

K interaktívnej tabuli je možné spustiť dotykom ovládací panel, ktorý v sebe spája prezentačné a ovládacie funkcie pre audio-vizuálnu techniku konferenčných a prednáškových priestorov. Jediná vec, ktorú je potrebné spraviť, je prepojiť interaktívnu tabulu s počítačom a projektorom. Potom je možnosť vpisovať do prezentácie, ukladať poznámky, otvárať akékoľvek webové stránky alebo rôzne dokumenty a všetko bude priamo premietnuté na interaktívnej tabuli. Dotykový panel sa tak stáva ideálnym nástrojom pre zinteraktívnenie prednášok a upútanie pozornosti poslucháčov.
Hlavné možnosti využitia interaktívnej tabule:

 • Postupné sprostredkovanie učiva – keď je potrebné ukázať učivo v jeho postupnosti, jednoducho sa text odkrýva v súlade s výkladom bez používania manuálnych pomôcok.
 • Upriamenie pozornosti na výňatok z učiva – ak je potrebné upriamiť pozornosť žiakov na časť učiva, ktorá je v danej chvíli dôležitá. Kliknutím na príslušný nástroj sa napr. dá vysvietiť tá časť tabule, ktorá je potrebná zvýrazniť, o čom sa práve prednáša.
 • Nekonečný počet tabúľ – Ak nechceme ešte zmazať zapísanú tabuľu, ale zároveň pokračovať v písaní, jednoducho je možné kliknutím na prílušný nástroj otvoriť novú čistú tabuľu. Samozrejme je možné spätne sa pohybovať v už zapísaných tabuliach.
 • Písanie prstom – pri niektorých druhoch interaktívnych tabúľ je umožnené aj písanie prstom. Táto možnosť sa hodí napr. do materských škôl, kde malým deťom netreba vysvetľovať princíp fungovania interaktívneho pera.

Interaktívna tabuľa prepája väčšinu didaktických pomôcok. Z tohto pohľadu je táto tabuľa prienikom metodík jednotlivých didaktických pomôcok a nového interaktívneho prvku, ktorý je z väčšej časti viazaný na kreativitu a tvorivosť samotného učiteľa. Výber vhodných didaktických materiálov, časových limitov, scenára hodiny, príprava samotnej tabule pred hodinou, správna veľkosť písma či obrázkov, primerané množstvo informácií a ďalších zásad platí i pre použitie interaktívnej tabule. Prepojenie všetkých didaktických prostriedkov do jediného umožňuje lepšie aktivovať a motivovať študentov.

Výhody použitia interaktívnej tabule vo vyučovaní

 • žiakov je možné lepšie motivovať k učeniu
 • učivo je možné lepšie vizualizovať, je možné využívať animácie, presúvať objekty, atď.
 • je možné udržať pozornosť študentov
 • vytvorené materiály možno využívať opakovane, prípadne ich ľahko upraviť
 • žiakov je možné ľahšie a aktívnejšie zapojiť do vyučovania
 • text písaný priamo na vyučovaní sa dá ľahko uložiť a zdielať prostredníctvom internetu so študentmi
 • žiaci si pri práci s tabulou rozvíjajú informačnú a počítačovú gramotnosť, ktorá je pre dnešný život nevyhnutnosťou
interaktivnatrieda
Vzdelávanie je neustále inovované využitím modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými. Na školách sa začínajú interaktívne tabule využívať čoraz častejšie a ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár