Interaktivita

Ovládanie interaktívnej tabule je veľmi jednoduché a intuitívne
Ovládanie interaktívnej tabule je veľmi jednoduché a intuitívne

Učebne mnohých škôl sú už z minulosti vybavené počítačovými zostavami s pripojeným projektorom. Zostava sa obvykle používa pre výklad učiva s využitím prezentačného softvéru – napr. MS PowerPoint. Prezentácia sa premieta cez projektor na plátno, alebo stenu, a na prvý pohľad sa od interaktívnej zostavy príliš neodlišuje. Obe tieto prezentačno-výukové metódy majú mnoho prvkov spoločných, alebo zhodných. Spoločné sú pracovné hárky obsahujúce text, obraz, video, zvuk, odkazy…).

Pri neinteraktívnom spôsobe výučby je učiteľ „pripútaný“ k počítaču a pomocou myši prezentáciou prechádza a na základe zobrazeného obsahu podáva výklad. Študenti v laviciach počúvajú a robia si poznámky. Tu podobnosť oboch systémov končí.

Zásadný rozdiel spočíva v samotne tabuli a ovládacom a aplikačnom softvéri. Tabuľa prináša režim práce s objektmi na obrazovke. Učiteľ už nekomentuje sled prezentovaných snímok, je priamo v dianí – a to spoločne so svojimi žiakmi. Práca s objektom prináša pocit reality. Možnosť si objekt presunúť usporiadať … trojrozmerne otočiť, alebo virtuálne do neho vojsť … priamo na tabuli dopísať chýbajúce slovo a na mieste si overiť jeho správnosť … sledovať a ovplyvňovať parametre fyzikálneho a chemického pokusu, ktorého živo virtuálne zobrazený výsledok je priamo úmerný zásahu žiaka. Interaktívna tabuľa napĺňa Komenského “škola hrou”, pretože žiak pri výučbe zapája všetky svoje zmysly a preberanú látku si môže na tabuli doslova ohmatať. Tabuľa tým, že ovládanie nie je sprostredkované myšou, narába s objektmi podobne ako s objektmi v reálneho sveta. Prenesene sa dá povedať, že interaktívna tabuľa prináša do učební reálny svet.

interaktivny softver demostracia
Ukážka moderného interaktívneho výukového programu

Zároveň tabuľa konverguje viacero technológií súčasne. Z jej rozhrania sa dajú ovládať zariadenia, ktoré kedysi tvorili samostatnú vyučovaciu techniku a integruje aj všetky obrazové a iné multimediálne výstupy. Všetko je dostupné a zobrazené prostredníctvom jediného stroja.

Interaktivita samozrejme vyžaduje nový prístup. Nový prístup v ovládaní, použití, aplikácii softvéru i principiálne nový softvér. Je rozdiel fotografický obraz srdca a vo videonahrávke znázornenie jeho činnosti a možnosť na mieste srdce otočiť a pozrieť z viacerých strán s možnosťou dynamicky interaktívne do neho vojsť a sledovať jednotlivé časti v činnosti. Niektoré materiály si pomocou integrovaného aplikačného vybavenia sprístupňujúceho interaktívne funkcie môžeme vytvoriť sami, niektoré je nutné zakúpiť – na trhu už existujú špecializované programy umožňujúce interaktívne ovládanie.

Interaktivita je podmienená existenciou spätnej väzby ku zobrazenému obsahu, ktorá predstavuje priame a aktívne vstupovanie do systému. Interaktivita nespočíva len vo výbere odpovedí z ponuky, alebo v možnosti spustiť alebo zastaviť aplikáciu. Interaktivita je priame ovplyvňovanie a vstup do deja, schopnosť ovplyvniť chovanie a výsledný výstup. Len priame využitie interaktivity zaručuje tvorivosť.

interaktivnatrieda
Učebne mnohých škôl sú už z minulosti vybavené počítačovými zostavami s pripojeným projektorom. Zostava sa obvykle používa pre ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár