Na výstave budete mať možnosť zhliadnuť si nasledovné produkty: Interaktívna tabuľa ako infopoint Interaktívna podlaha Livestream – živý prenos Premietacia technika a premietacie plátna Okrem vystavených produktov disponujeme aj ďalšími produktami, ktoré žiaľ z dôvodu veľkej vyťaženosti nebudeme schopní vystaviť. Nájdete ich v našom Portfóliu festivalovýcgh služieb

Ako už bolo povedané interaktívna tabuľa nie je len premietacie plátno a náhrada klasickej tabule na písanie, ale interaktívny prvok. Samotné interaktívne používanie tabule má pri výučbe väčší efekt ako samostatné použitie obrazu projektora a počítača. Pripravené materiály možno používať opakovane, čo z dlhodobého hľadiska šetrí čas na prípravu hodiny. Jednotlivým lekcie je možné zadefinovať … Pokračovať v čítaní Príprava materiálov pre interaktívnu tabuľu, vzdelávanie pedagógov

Ďalším problémovým miestom je tendencia prechodu z „reálneho sveta“ do „virtuálneho, imaginárneho“. Príkladom je odklon od fyzikálnych a chemických experimentov náhradou za sledovanie filmových záznamov tých istých experimentov. Virtuálnym riešením sa šetrí čas na prípravu reálneho experimentu, prináša nižšie náklady, vyššiu bezpečnosť (vylúčenie chemikálií). Toto je na jednej strane prezentované ako prínos interaktívnej techniky, na … Pokračovať v čítaní Realita a virtualita, vplyvy na zdravie

Interaktívna tabuľa sa stali fenoménom. Stal sa ukazovateľom technologickej vybavenosti školy, vznikol celý rad projektov pre rozvoj a zavádzanie tabúľ do škôl, módnou témou na rozhovory o školstve. Niektoré štúdie v zahraničí však už poukazujú na to, že interaktívne tabule (IWB) nemusia nevyhnutne podporovať interaktivitu v triede o nič viac než tradičné kriedové tabule. Je … Pokračovať v čítaní Interaktívna tabuľa a učiteľ

Výsledky množstva projektov a výskumov realizovaných predovšetkým vo Veľkej Británii a Spojených štátoch, kde ako prví začali používať interaktívne tabule, poukazujú na nesporný prínos tejto technológie. Interaktívna tabuľa predstavuje vynikajúci vizuálny prostriedok, ktorý pomáha učiteľom živým a pútavým spôsobom prezentovať nové myšlienky. Umožňuje predkladať informácie s použitím viacerých zdrojov, ktoré sú prepojené vzájomnými odkazmi. Zdroje … Pokračovať v čítaní Prínosy, výhody a nevýhody interaktívnych tabúľ

Interaktívne testovanie

Interaktívne testovanie je pokroková a mimoriadne rýchla metóda testovania a jeho vyhodnocovania. Na tabuli sa zobrazí testovacia otázka v rôznej interaktívnej forme. Prevádza obsah z učebných textov, pracovných zošitov, z učebnice apod. Riešenie vyžaduje od žiakov činnosť, prostredníctvom ktorej získavajú poznatky a zručnosti. Učiteľ získava rýchlu spätnú väzbu, keďže je test vyhodnocovaný priebežne. Najčastejšie typy … Pokračovať v čítaní Interaktívne testovanie

Interaktivita

Učebne mnohých škôl sú už z minulosti vybavené počítačovými zostavami s pripojeným projektorom. Zostava sa obvykle používa pre výklad učiva s využitím prezentačného softvéru – napr. MS PowerPoint. Prezentácia sa premieta cez projektor na plátno, alebo stenu, a na prvý pohľad sa od interaktívnej zostavy príliš neodlišuje. Obe tieto prezentačno-výukové metódy majú mnoho prvkov spoločných, … Pokračovať v čítaní Interaktivita

Kalibrácia interaktívnej tabule

Zásadným problémom interaktívnej tabule je, že projektor premietajúci obraz je relatívne samostatné zariadenie, ktoré nie je úplne pevne spojené s tabuľou, zároveň optika projektora umožňuje pohyb a aj v samotnej tabuli dochádza ku posunu absolútnej hodnoty snímaného bodu, napr. vplyvom zahriatia apod. Výsledkom je, že nesedí presne poloha obrazu kurzora s polohou ovládacieho pera, alebo … Pokračovať v čítaní Kalibrácia interaktívnej tabule

Externé zdroje videosignálu

Slúžia na rozšírenie možností zostavy interaktívnej tabule. Umožňujú využiť staršie zobrazovacie zariadenia a tým využiť staršie učebné videá napr. pásky VHS. Ich obrazový (analógové video, alebo s-video) signál je buď priamo pripojený do dátového projektora a premietaný na plochu interaktívnej tabule, alebo môže byť spracovaný hardvérom a softvérom počítača a po ich spracovaní zaslaný v … Pokračovať v čítaní Externé zdroje videosignálu

Doplnkové zariadenia interaktívnej tabule

Doplnkové zariadenia zvyšujú efektivitu práce a používateľský komfort. Zariadenia sa pripájajú ku počítaču, alebo priamo k tabuli, pričom spolupracujú s operačným systém, alebo aplikačným programovým vybavením. Najbežnejšie používané doplnkové zariadenia prídavné perá (niektoré ovládače umožňujú použitie viacerých pier súčasne) predĺženie pera (nástavce) pre menších používateľov špeciálne ovládače podobné bezdrôtovým myšiam (puck) externé zdroje videosignálu (videoprehrávač, … Pokračovať v čítaní Doplnkové zariadenia interaktívnej tabule

Zostava interaktívnej tabule

Opis Interaktívna tabuľa v širšom slova zmysle je súbor elektronických zariadení a softvéru pre počítačové ovládanie, zobrazenie a spracovanie. Základ tvorí počítač, ku ktorému je pripojená veľká interaktívna plocha – samotná tabuľa, umožňujúca snímať polohu pera alebo prsta a dátový projektor alebo iné zobrazovacie zariadenie. Alternatívou je veľkoplošná obrazovka (LCD, plazmová, LED) vybavená dotykovým senzorom … Pokračovať v čítaní Zostava interaktívnej tabule

Produkty

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali interaktívnym tabuliam. Je však potrebné vedieť, že zjednoteným názvom interaktívna tabuľa sa dnes označuje každé riešenie, ktoré spolupracuje s dataprojektorom a umožňuje ovládať počítač priamo z premietaného obrazu. Zahrňujú sa sem aj tzv. interaktívne systémy, spomedzi nich vyzdvihujeme produkty značky , ktorých sme výhradným distribútorom pre strednú Európu. Detailnejšie … Pokračovať v čítaní Produkty

Ciele výučby s interaktívnou tabuľou

Dnes sme pre Vás pripravili ďalší článok o využití interaktívnej tabule. V dnešnom článku sa zameriame na ciele a výsledný efekt práce s interaktívnou tabuľou. Využitie interaktívnej tabule na odborných predmetoch Vhodným využitím interaktívnej tabule môžeme napomôcť žiakom správne pochopiť učebnú látku a prispieť tak k motivácii žiakov na vyučovacích jednotkách. Na zistenie efektívneho využitia … Pokračovať v čítaní Ciele výučby s interaktívnou tabuľou

Interaktívna tabuľa a jej prínos vo vzdelávaní

Vzdelávanie je neustále inovované využitím modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými. Na školách sa začínajú interaktívne tabule využívať čoraz častejšie a ich začlenenie do vzdelávania sa začína stávať normou. V prieskume využitia interaktívnej tabule na odbornej škole sme si ako hlavný cieľ zvolili zoznámenie sa s interaktívnymi … Pokračovať v čítaní Interaktívna tabuľa a jej prínos vo vzdelávaní

Zariadenia používané v interaktívnych učebniach

Prenosný interaktívny systém Interaktívne systémy sú alternatívnym riešením pre klasickú interaktívnu tabuľu. Nejedná sa o rozmerný elektronický prvok, ktorý je pevne umiestnený v učebni, ale o rozširujúci modul, ktorý je pomocou rôznych technológií schopný pretransformovať ľubovoľnú bielu plochu na plochu interaktívnu. Odpadá tak nutnosť kúpy drahej a rozmernej interaktívnej tabule. Interaktívna tabuľa Je to moderná … Pokračovať v čítaní Zariadenia používané v interaktívnych učebniach

Aký projektor patrí do škôl ?

Na našej stránke ponúkame taktiež návod, ako vybrať ten správny typ projektora pre Vaše potreby Vo svete vzdelávania, ktorý je vystavený veľkému tlaku, dokážu kvalitné školské projektory zabezpečiť dôkladnú spoľahlivosť a podporu, ktorá vedie k vášmu zdokonalenému výkonu. Od školskej kancelárie až po triedu zaisťujú lepšie, pútavejšie vzdelávanie a tým aj vyššiu produktivitu práce pedagóga. … Pokračovať v čítaní Aký projektor patrí do škôl ?

Využitie interaktívnej tabule

Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaciu hodinu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. Interaktívne tabule umožňujú viesť vyučovanie aj s využitím počítača priamo od tabule a dopĺňať premietaný obraz poznámkami či ilustráciami a rovno do nich vpisovať pomocou interaktívneho … Pokračovať v čítaní Využitie interaktívnej tabule

Ako funguje hlasovacie zariadenie?

Vzájomnú komunikáciu žiakov s učiteľom podporuje aj využívanie hlasovacieho zariadenia. Učiteľ môže vyskúšať celú triedu v priebehu niekoľkých sekúnd s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Umožňuje mu to nový spôsob vyučovania a testovania pomocou hlasovacieho systému. Testovanie prebieha úplne jednoducho. Žiaci si pri skúšaní zoberú svoje číslo hlasovacieho zariadenia a systém automaticky rozpozná, kto a ako odpovedal a … Pokračovať v čítaní Ako funguje hlasovacie zariadenie?

Prečo interaktívne ?

Výhody interaktívneho vyučovania Využijeme  všetky zdroje informácií – HDD, CD, DVD, Internet … Na interaktívnu tabuľu môžeme premietnuť  akýkoľvek obraz z HDD počítača, internetu, tiež  multimediálne CD, učivo je možné doplniť videom premietaním priamo na tabuľu… učenie priťahuje pozornosť žiakov učivo je prezentované naživo – všetko priamo z tabule vyučovanie sa stane viac “pre oči” a … Pokračovať v čítaní Prečo interaktívne ?

Čo je interaktívna tabuľa?

Je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania  s dôkladným využitím IKT. Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať . Obraz monitora počítača sa  premieta pomocou projektora priamo na tabuľu, žiaci a učitelia  môžu elektronickým perom na premietaný obraz priamo na tabuli pracovať (písať, kresliť, zvýrazňovať, dopĺňať, vkladať obrázky…. Z odpovede pri tabuli môže učiteľ získať … Pokračovať v čítaní Čo je interaktívna tabuľa?