Ciele výučby s interaktívnou tabuľou

Dnes sme pre Vás pripravili ďalší článok o využití interaktívnej tabule. V dnešnom článku sa zameriame na ciele a výsledný efekt práce s interaktívnou tabuľou.

Využitie interaktívnej tabule na odborných predmetoch

Vhodným využitím interaktívnej tabule môžeme napomôcť žiakom správne pochopiť učebnú látku a prispieť tak k motivácii žiakov na vyučovacích jednotkách. Na zistenie efektívneho využitia interaktívnej tabule v praxi sme si vybrali jednu strednú odbornú školu v Nových Zámkoch na ktorej sme realizovali vyučovacie postupy. Pre vyučovanie sme mali k dispozícii interaktívny systém GloView. Navrhli a pripravili sme výučbový materiál v programe ActivInspire. Výučba prebiehala v triedach II. ročníka, kde sa prieskumu zúčastnili chlapci vo veku 16 – 17 rokov. Po zvolení témy, sme začali pracovať s učebným materiálom. Učivo sme spracovali do jednotlivých stránok v ActivInspire pomocou ktorých sme ho prezentovali žiakom interaktívnou výučbou. Na získanie názorov žiakov na nami pripravené vyučovacie postupy sme si vybrali metódu ankety. Anketou sme chceli zistiť čo si myslia, na takto realizovanú vyučovaciu jednotku a ako sa im páčila vyučovacia jednotka s uplatnením interaktívnej tabule a práca s ňou.

Ciele výučby pomocou interaktívnej tabule

  • Kognícia – upevňovanie vedomostí opakovaním osvojeného polročného učiva z daného predmetu.
  • Komunikácia – Žiaci budú vedieť pohotovo reagovať na otázky, ktoré budú zobrazené na interaktívnej tabuli. Žiak bude využívať vedomosti, ktoré nadobudli na predchádzajúcih hodinách.
  • Výchova – Žiaci budú samostatne alebo v skupinách riešiť úlohy, ktoré im budú zadané na interaktívnej tabuli. Vnímať ostatných spolužiakov ako rovnocenných jedincov.

Graf č. 1Po odučení metodického materiálu sme žiakom kládli vopred pripravenú anketu. Po spracovaní ankety sme zistili, že žiaci by prijali výučbu takouto formou pravidelne. Je to preto, že sa im hodina zdá zábavnejšia, náučnejšia, viac sa pri nej naučia a zapamätajú si. Preto kladieme veľký dôraz na učiteľov, aby takúto formu výučby prijali častejšie na svojich vyučovacích jednotkách.
Na grafe č. 1 je jasne vidieť, že učitelia využívajú interaktívnu tabuľu na hodinách odborných predmetov na skúmanej škole, kde to potvrdilo 73 % percent opýtaných respondentov. Dôkazom sú tri multimediálne učebne s interaktívnou tabuľou na škole. 27 % percent respondentov odpovedalo záporne. Príčinou je, že učitelia si dostatočne neosvojili prácu s interaktívnou tabuľou, pre jej zložitosť a náročnosť prípravy danej témy. Učitelia nevidia jej výhody a prínos pre žiakov.

Graf č. 2Zaujímalo nás, ako žiaci vnímali nami pripravené vyučovacie postupy. Z nášho pohľadu by sme odpovede respondentov rozdelili na tých, ktorí odpovedali pozitívne a na tých, ktorí túto možnosť nevyužili (nenapísali nič). Negatívne hodnotenia sme nezaznamenali. S pozitívnych odpovedí vyberáme: „výborne“, „skvele“, „je to super a nepráši sa“. Odpoveď, ktorá svojim obsahom bola najobšírnejšia „Zábavná hodina, pri ktorej sme si otestovali svoje zručnosti a vedomosti. Takúto výučbu by som uvítal častejšie.“
V grafe č. 2 sme chceli vedieť či by žiaci privítali takúto výučbu pravidelne na hodinách, kde 95 % odpovedalo pozitívne a 5 % respondentov sa vyjadrilo negatívne a takúto vyučovaciu jednotku by nechceli pravidelne.

V otázke čo žiakom prekáža a ako vnímajú prácu s interaktívnou tabulou sa žiaci vyjadrili, že im prekáža rysovanie a tvorba rovných čiar pomocou interaktívneho pera. Žiakom prekážalo nedostatočné osvetlenie miestnosti počas používania interaktívnej tabule – tento nedostatok sa však dá odstrániť kúpou projektora s vyššou svietivosťou, pri ktorom neprekážajú zapnuté svetlá – veľa svetla v skúmanom prostredí. Čo sa týka rysovania a kreslenia čiar to je práca pre odborníkov, ktorí určite a neustále vylepšujú softvér a hardware.

Zo získaných skúsenosti vidíme veľké možnosti využitia interaktívnej tabule vo vyučovacom procese. Pre odborné školy sa tak ukazuje jedinečná príležitosť ako zameniť obrázky kreslené kriedou na tabuli za perfektné obrázky, animácie, videá a informácie z internetu, s ktorými žiaci pracujú priamo pri interaktívnej tabuli. Vďaka 3D obrázkom môžu otáčať v 3D osiach a zameniť predstavivosť za realitu. Hodnota zariadenia GloView je nemalá, ale už v našej ankete nám dali žiaci jasne najavo, že je pre nich práca s interaktívnou tabuľou zaujímavá, zábavná, náučná, tvorivá a vložené prostriedky nie sú vôbec zbytočné.

Záver

Vytvorila sa nová sféra získavania informácií a vedomostí. Škola by preto nemala ostať, ako miesto, kde sa odovzdávajú len informácie od učiteľa žiakom, ale mala by nastať neustála interakcia medzi nimi.
Interaktívna tabuľa zábavnou formou motivuje žiakov k ďalšiemu štúdiu a získavaniu nových vedomostí. Respondenti nášho prieskumu sa naučili pracovať s novou didaktickou technikou, pričom stúpla ich informačná gramotnosť. V každej škole si musia vybrať vhodné technické riešenie, účinnosť a výhody využívania informačných komunikačných technológií. Môžu pritom využit poradenské služby dodávateľských firiem, ktoré majú v danej problematike bohaté skúsenosti a poznajú trh. Je potrebné, aby školy a učitelia neustále získavali nové vedomosti a zručnosti nemateriálnej stránky výučby v oblasti metód a foriem, a tak isto aby veľkú pozornosť venovali modernej výučbovej didaktickej technike.
Nastavený trend vo vybavovaní škôl bude mať za následok skutočnosť, že sa budeme s interaktívnym tabulami na školách stretávať čoraz častejšie. Inštaláciou tabule do triedy však ešte nie je zaistený pozitívny prínost pre vzdelávanie. VEĽKÚ ROLU VŠAK ZOHRÁVA PRÍSTUP UČITEĽA.

interaktivnatrieda
Dnes sme pre Vás pripravili ďalší článok o využití interaktívnej tabule. V dnešnom článku sa zameriame na ciele a výsledný efekt práce s interaktívnou tabuľou. Využitie interaktívnej tabule na odborných ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár