Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Archív pre kategóriu: Interaktívna tabuľa

Na výstave budete mať možnosť zhliadnuť si nasledovné produkty: Interaktívna tabuľa ako infopoint Interaktívna podlaha Livestream – živý prenos Premietacia technika a premietacie plátna Okrem vystavených produktov disponujeme aj ďalšími produktami, ktoré žiaľ z dôvodu veľkej vyťaženosti nebudeme schopní vystaviť. Nájdete ich v našom Portfóliu festivalovýcgh služieb

Ako už bolo povedané interaktívna tabuľa nie je len premietacie plátno a náhrada klasickej tabule na písanie, ale interaktívny prvok. Samotné interaktívne používanie tabule má pri výučbe väčší efekt ako samostatné použitie obrazu projektora a počítača. Pripravené materiály možno používať opakovane, čo z dlhodobého hľadiska šetrí čas na prípravu hodiny. Jednotlivým lekcie je možné zadefinovať … Pokračovať v čítaní Príprava materiálov pre interaktívnu tabuľu, vzdelávanie pedagógov

Ďalším problémovým miestom je tendencia prechodu z „reálneho sveta“ do „virtuálneho, imaginárneho“. Príkladom je odklon od fyzikálnych a chemických experimentov náhradou za sledovanie filmových záznamov tých istých experimentov. Virtuálnym riešením sa šetrí čas na prípravu reálneho experimentu, prináša nižšie náklady, vyššiu bezpečnosť (vylúčenie chemikálií). Toto je na jednej strane prezentované ako prínos interaktívnej techniky, na … Pokračovať v čítaní Realita a virtualita, vplyvy na zdravie

Interaktívna tabuľa sa stali fenoménom. Stal sa ukazovateľom technologickej vybavenosti školy, vznikol celý rad projektov pre rozvoj a zavádzanie tabúľ do škôl, módnou témou na rozhovory o školstve. Niektoré štúdie v zahraničí však už poukazujú na to, že interaktívne tabule (IWB) nemusia nevyhnutne podporovať interaktivitu v triede o nič viac než tradičné kriedové tabule. Je … Pokračovať v čítaní Interaktívna tabuľa a učiteľ

Výsledky množstva projektov a výskumov realizovaných predovšetkým vo Veľkej Británii a Spojených štátoch, kde ako prví začali používať interaktívne tabule, poukazujú na nesporný prínos tejto technológie. Interaktívna tabuľa predstavuje vynikajúci vizuálny prostriedok, ktorý pomáha učiteľom živým a pútavým spôsobom prezentovať nové myšlienky. Umožňuje predkladať informácie s použitím viacerých zdrojov, ktoré sú prepojené vzájomnými odkazmi. Zdroje … Pokračovať v čítaní Prínosy, výhody a nevýhody interaktívnych tabúľ

Opis Interaktívna tabuľa v širšom slova zmysle je súbor elektronických zariadení a softvéru pre počítačové ovládanie, zobrazenie a spracovanie. Základ tvorí počítač, ku ktorému je pripojená veľká interaktívna plocha – samotná tabuľa, umožňujúca snímať polohu pera alebo prsta a dátový projektor alebo iné zobrazovacie zariadenie. Alternatívou je veľkoplošná obrazovka (LCD, plazmová, LED) vybavená dotykovým senzorom … Pokračovať v čítaní Zostava interaktívnej tabule

Vzdelávanie je neustále inovované využitím modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými. Na školách sa začínajú interaktívne tabule využívať čoraz častejšie a ich začlenenie do vzdelávania sa začína stávať normou. V prieskume využitia interaktívnej tabule na odbornej škole sme si ako hlavný cieľ zvolili zoznámenie sa s interaktívnymi … Pokračovať v čítaní Interaktívna tabuľa a jej prínos vo vzdelávaní

Prenosný interaktívny systém Interaktívne systémy sú alternatívnym riešením pre klasickú interaktívnu tabuľu. Nejedná sa o rozmerný elektronický prvok, ktorý je pevne umiestnený v učebni, ale o rozširujúci modul, ktorý je pomocou rôznych technológií schopný pretransformovať ľubovoľnú bielu plochu na plochu interaktívnu. Odpadá tak nutnosť kúpy drahej a rozmernej interaktívnej tabule. Interaktívna tabuľa Je to moderná … Pokračovať v čítaní Zariadenia používané v interaktívnych učebniach

Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaciu hodinu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. Interaktívne tabule umožňujú viesť vyučovanie aj s využitím počítača priamo od tabule a dopĺňať premietaný obraz poznámkami či ilustráciami a rovno do nich vpisovať pomocou interaktívneho … Pokračovať v čítaní Využitie interaktívnej tabule

Je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania  s dôkladným využitím IKT. Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať . Obraz monitora počítača sa  premieta pomocou projektora priamo na tabuľu, žiaci a učitelia  môžu elektronickým perom na premietaný obraz priamo na tabuli pracovať (písať, kresliť, zvýrazňovať, dopĺňať, vkladať obrázky…. Z odpovede pri tabuli môže učiteľ získať … Pokračovať v čítaní Čo je interaktívna tabuľa?